UvA Taaltoets Nederlands voor VVE

De UvA Taaltoets Nederlands is speciaal ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderopvang. De vragen, teksten en opdrachten in de toetsen hebben daarom altijd raakvlakken met de praktijk van het werken met kinderen in de kinderopvang. De UvA Taaltoets is sinds 2010 al door enkele duizenden pedagogisch medewerkers gemaakt om hun beheersing van de Nederlandse taal te toetsen.

De toetsonderdelen 

De UvA Taaltoets bestaat uit 3 onderdelen:

Toets spreekvaardigheid
Toets schrijfvaardigheid
Toets leesvaardigheid    

Voor ieder onderdeel is er een aparte toets. De taaltoets bestaat dus eigenlijk uit 3 afzonderlijke toetsen. Samen vormen deze de UvA Taaltoets Nederlands voor VVE.   

Voor ieder toetsonderdeel dat deelnemers maken wordt een score vastgesteld. Deze score wordt uitgedrukt in een taalvaardigheidsniveau. Deelnemers halen dus niet zomaar een voldoende of onvoldoende voor een toetsonderdeel. Wel stellen wij vast of deelnemers voldoen aan de taalnorm voor VVE-medewerkers zoals die door de overheid en gemeenten is bepaald.    

De niveaus 

Deelnemers voldoen aan de norm als zij op de 3 verschillende toetsonderdelen een score behalen die minimaal voldoet aan de volgende niveaus van het Europees Referentiekader voor talen:  

Spreekvaardigheid  B2  (vergelijkbaar met 3F)* 
Schrijfvaardigheid B1 (vergelijkbaar met 2F)* 
Leesvaardigheid B2 (vergelijkbaar met 3F)* 

*Deze niveaus komen overeen met de niveaus 2F en 3F van de Meijerink-norm.   

De uitslagen en het certificaat 

De uitslagen van de toetsen worden binnen 10 werkdagen na het examen bekendgemaakt. Nadat de resultaten zijn gecommuniceerd, krijgen de deelnemers de gelegenheid om de door hen gemaakte toetsen schrijf- en leesvaardigheid in te zien. Wij organiseren hiervoor een inzagemoment. Er is dan altijd een docent Nederlands aanwezig die vragen kan beantwoorden.

Wanneer deelnemers zijn geslaagd voor 1 of meerdere toetsonderdelen ontvangen zij hiervoor een (deel)certificaat. Deelnemers die een hogere score behalen dan volgens de norm is vereist, krijgen uiteraard ook deze hogere score op het certificaat. Dit omdat de UvA Taaltoets Nederlands niet zozeer meet of aan de norm wordt voldaan, maar het taalniveau van de deelnemer meet. Op basis van de score wordt vervolgens vastgesteld of de norm is gehaald.